Preventie (security) adviezen

Op basis van een risico-analyse dienen allerlei stappen te worden gezet. Allereerst zullen de vastgestelde risico’s worden gekwalificeerd. Op basis van die kwalificatie zal bepaald worden welke preventieve maatregelen het meest geschikt en wenselijk zijn.

Aanvullende interviews met medewerkers zijn daarbij essentieel. Allereerst om de kennis ‘op de werkvloer’ maximaal te benutten en om gedachten over te treffen maatregelen in de praktijk op werkbaarheid te toetsen. Daarmee zal de eerste bodem voor draagvlak worden neergelegd.

Vervolgens zal er een beschrijving gaan plaatsvinden van de vastgestelde risico’s met daaraan gekoppeld per risicogebied een advies over hoe om te gaan met dat specifieke risico. Waar mogelijk zal een ‘eigenaar’ van het probleem worden aangewezen, wiens verantwoordelijkheid het gaat worden om het risico te beperken of weg te nemen. Uiteraard zal deze eigenaar door de consultant worden bijgestaan in het vinden van oplossingen.

Uiteindelijk is het van belang dat er een samenhang ontstaat tussen de te nemen maatregelen, het daarop ontwikkelde beleid en het toezicht op de verankering in de organisatie. Ook de maatregelen en verantwoordelijkheden voor controle op de naleving zijn van wezenlijk belang.

Dit geheel van preventie-adviezen wordt door De Fraude Experts in goed overleg met de opdrachtgever vormgegeven en binnen het MT gepresenteerd. Ook zal nauw worden samengewerkt met de OR.