Risico analyse

Bij veel ondernemers ontbreekt een duidelijk beeld van hun bedrijfsrisico’s en zijn er onvoldoende adequate maatregelen getroffen om die risico’s het hoofd te kunnen bieden. En dan gaat het opeens over heel andere risico’s dan waar elke ondernemer standaard al mee te maken heeft.

In fraude-onderzoeken blijken de frauderende medewerkers veelal gebruik te maken van gaten die zijn ontstaan in de organisatie. Ontstaan door een te grote aandacht voor alleen maar groei, door onbewustheid van het bestaan van dergelijke gaten en door onbekendheid. Ondernemen is een prachtige aangelegenheid en een enorme uitdaging, maar als blijkt dat anderen uw vertrouwen beschamen is dat een hard gelach.

De Fraude Experts zullen bij een risico-analyse, niet gehinderd door bedrijfsblindheid en met een jarenlange kennis opgedaan tijdens fraude-onderzoeken, de zwakke plekken in de organisatie blootleggen en voor u vastleggen. Dat zal gebeuren via een rondgang door uw organisatie buiten werktijd, door het voeren van interviews met medewerkers op kritieke functies en waar nodig met het uitvoeren van een administratief onderzoek. Dan heeft u in ieder geval zicht op en kennis van de bestaande risico’s en kunnen maatregelen worden getroffen om die risico’s terug te dringen (zie ook Preventie (security)adviezen).