Verzuim- en ziektecontrole

De actie op ziekteverzuim is belangrijk. Als het om daadwerkelijk zieke medewerkers gaat is het van belang om alles in het werk te stellen om het herstel zo snel mogelijk op gang te brengen. Dit is voor beide partijen het beste. Los hiervan wordt ook vanuit de overheid verwacht dat de werkgever bij ziekteverzuim en reïntegratie een actieve rol speelt.

Het onderwerp ziekteverzuim staat dan ook steeds vaker op de agenda waarbij verzuimfraude een van de onderwerpen is waarop beleid wordt gemaakt. Vastleggen van verzuimfraudebeleid werkt preventief op het ziekteverzuim.

Als u als werkgever toch signalen ontvangt dat er sprake zou zijn van een mogelijk onterechte ziekmelding van één van uw medewerkers is het raadzaam om actie te ondernemen. Overigens is het vermoeden dat een medewerker zich ten onrechte ziek heeft gemeld veelal bij collega’s al eerder bekend, hetgeen tot irritaties leidt. Ter voorkoming van interne onrust is duidelijkheid op korte termijn gewenst. Het is belangrijk dat uw medewerkers weten dat controle tot de mogelijkheden behoort. Professioneel onderzoek heeft een grote preventieve werking en brengt duidelijkheid.

De Fraude Experts ® brengen door onderzoek en de inzet van observaties duidelijkheid of de zieke medewerker daadwerkelijk ziek is of dat er sprake is van verzuimfraude. De rapportages van onze observaties zijn gebaseerd op feiten en omstandigheden en worden voorzien van foto’s en/of videomateriaal. Uiteraard is onze inzet gericht op resultaat waarmee u als werkgever verdere maatregelen kunt nemen.